dijous, 1 de desembre de 2016

AGENDA DESEMBRE


Tenim un mes replet d'activitats! Per aquest motiu hem fet dues agendes, aquí hi ha la primera, va del dia 2 al dia 18 de desembre i després sortirà la següent, del 21 al 31 de desembre.

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE SESSIÓ 09/16

Aquest ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de sessions de l’ajuntament, el dia 1 de desembre a les 20:00 hores en primera convocatòria o el dia 3 del mateix mes, a la mateixa hora, en segona convocatòria, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia : 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
 3. INFORME DECRETS BATLIA
 4. INFORME SEGUIMENT PLA D'AJUST
 5. RATIFICACIÓ DECRET ADHESIÓ CONVENI CAIB- FELIB TEIXIT COMERCIAL
 6. ADQUISICIÓ SOLAR UA-01
 7. PROPOSTA FOSSES COMUNS CEMENTIRI DE MONTUÏRI
 8. PROPOSTA MONTUIRERS SEPULTATS A FOSSES COMUNS
 9. MOCIÓ PP HORARI CENTRE SANITARI
 10. ADHESIÓ MANIFEST PACTE CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA
 11. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROJECTE COMPENSACIÓ UA-01
 12. PRECS I PREGUNTES

divendres, 25 de novembre de 2016

DUATLÓ CROSS MONTUÏRI
Recordau que aquest diumenge tenim la Duathló organitzada pel Club Triatló Montuïri, a les 9.30 les proves infantils i a les 11 la sortida dels majors de 18 anys i de la categoria cadet (de 15-17 anys) sempre amb el document firmat de consentiment patern. La duatló tindrà sortida i arribada al carrer de Palma núm.180 davant el bar CENT80 i el circuït es desenvoluparà dintre del terme municipal de Montuïri.